دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
محمد رضا  حسین پور
محل خدمت: دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
سیدابراهیم  حسینی
محل خدمت: دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
سید محمد حسینی
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
شبنم حقیقت خواجوی
محل خدمت: دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
^