دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
محمدرضا  احسانی
محل خدمت: دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
غلامحسن اسدی
محل خدمت: دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
چنگیز  اسفندیاری
محل خدمت: دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
حامد اهری
محل خدمت: دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
^