دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
حمید عزت پناه
محل خدمت: دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
سیما  عسکری
محل خدمت: دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
مجید  عمیدپور
محل خدمت: دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
^