دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
محمدرضا  احسانی
محل خدمت: دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
غلامحسن اسدی
محل خدمت: دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
چنگیز  اسفندیاری
محل خدمت: دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
حامد اهری
محل خدمت: دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
داریوش  باستانی
محل خدمت: دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
وحید تقی خانی
محل خدمت: دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
محمد رضا  حسین پور
محل خدمت: دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
سیدابراهیم  حسینی
محل خدمت: دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
سید محمد حسینی
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
شبنم حقیقت خواجوی
محل خدمت: دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
احمد راثی پور
محل خدمت: دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
سیدمهدی  سیدین اردبیلی
محل خدمت: دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
انوشه  شریفان
محل خدمت: دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
شاهرخ شعبانی
محل خدمت: دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
محمود  صداقتی زاده
محل خدمت: دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
حمید عزت پناه
محل خدمت: دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
سیما  عسکری
محل خدمت: دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
مجید  عمیدپور
محل خدمت: دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
بابک  غیاثی طرزی
محل خدمت: دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
امیر  فولادی تجر
محل خدمت: دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
^