دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
انوشه  شریفان
محل خدمت: دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
شاهرخ شعبانی
محل خدمت: دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
^